PROMOCYJNA

ZASADY MASSIMODUTTIEXPERIENCE / PROMOCYJNA KARTA UPOMINKOWA

1. CEL

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. (zwana dalej „MD”), z siedzibą na Av. de la Diputación, Edificio Inditex, CP 15142, Arteixo (A Coruña), o NIP nr A-78.115.201, organizuje konkurs „[#MassimoDuttiExperience]” (zwany dalej „Konkursem”), który będzie kierował się następującymi zasadami (zwanymi dalej „Zasadami”).

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Konkurs skierowany jest do wszystkich użytkowników Twitter lub Instagram, pełnoletnich i mieszkających w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luxemburgu, Monako, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, którzy spełnią wymagania i sposób wzięcia udziału opisane w niniejszych Zasadach. Uczestnicy, którzy nie spełnią wymagań przewidzianych w niniejszych Zasadach zostaną wykluczeni.

3. CZAS TRWANIA

Okres trwania tego Konkursu wynosi od [06/05/] do [30/06] 2013r. (GMT+1).

4. SPOSÓB WZIĘCIA UDZIAŁU

4.1 Sposób funkcjonowania tego Konkursu

Sposób wzięcia udziału zawarty jest na www.massimodutti.com i został on opisany w dalszej części:

Użytkownicy, którzy pragną wziąć udział w Konkursie powinni dodać na Twitter lub Instagram zdjęcie, które zawierać będzie ich własny wizerunek lub jakiś przedmiot związany z Massimo Dutti (zwane dalej „Zdjęciami” i zatytułować je słowem #MassimoDuttiExperience. Każdy użytkownik będzie mógł wziąć tylko jednorazowy udział w Konkursie.

Zwycięzca Konkursu zostanie wybrana przez jury według kryteriów wyłącznie estetycznymi spośród tych, którzy spełnią wymagania odnoszące się do sposobu wzięcia udziału. Decyzja jury będzie nieodwołalna.

Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na Twitter, Instagram oraz Facebook w dniu 15/07, do czego odnosi się postanowienie z klauzuli 5.3.(iv).

Uczestnicy wyraźnie upoważniają MD do opublikowania ich imienia i nazwiska na Twitter, Instagram oraz Facebook.

4.2 Nagroda

Zwycięzca Konkurs zostanie wybrany spośród wszystkich osób zapisanych w ramach tego Konkursu.

Nagrodą w Konkursie będzie karta podarunkowa Massimo Dutti opiewającą na kwotę 300€.

Nagroda nie może zostać wymieniona na pieniądze w gotówce.

4.3 Przekazanie nagrody

W dniu 15/07 2013r. MD, bądź osoba trzecia upoważniona przez MD, skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu za pomocą Twitter lub Instagram w celu powiadomienia go, że okazał się zwycięzcą nagrody wskazanej w punkcie 4.2 i poproszenia o dane potrzebne do jej przesłania.

MD ogłosi ten Konkurs nierozstrzygniętym w przypadku, gdy nie można się będzie skontaktować ze zwycięzcą lub w przypadku, gdy MD nie otrzyma odpowiedzi w terminie 15 dni od daty opublikowania zwycięzcy lub skontaktowania się ze zwycięzcą.

Nagroda zostanie przesłana na adres zamieszkania podany przez zwycięzcę w sposób określony przez MD i według jego uznania. MD pokryje wszystkie koszty wysyłki.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1 Autorstwo Zdjęć

Konkurs ma charakter czysto estetyczny, podczas którego jego Uczestnicy powinni przedłożyć bądź (i) autoportret: zdjęcia ich autorstwa, na których widoczny będzie ich wizerunek, bądź (ii) zdjęcia cudzego autorstwa, na których widoczny będzie ich wizerunek, w tym przypadku Uczestnik zagwarantuje, że uzyskał wyraźne pozwolenie autora tych zdjęć.

5.2 Treść Zdjęć

Zdjęcia do przedłożenia mogę być jakiejkolwiek natury zawsze, jeżeli ich tematem będzie wizerunek uczestnika lub jakiś przedmiot w obydwóch przypadkach związany z Massimo Dutti. Dodatkowo: (i) Zdjęcia nie mogą przedstawiać lub odtwarzać wizerunku żadnej osoby niepełnoletniej poniżej (18) roku życia; (ii) Zdjęcia nie mogą przedstawiać lub odtwarzać wizerunku żadnej osoby trzeciej; (iii) Zdjęcia nie mogą odtwarzać w bezprawny sposób cudzego dzieła, co rozumie się bez pozwolenia ze strony jego autora lub prawa, produktów, marek lub jakiegokolwiek innego znaku wyróżniającego osób trzecich; (iv) Zdjęcia nie powinny okazać się, zgodnie z kryteriami MD, bezprawnymi, obraźliwymi, zniesławiającymi, niestosownymi lub sprzecznymi z obowiązującymi przepisami, moralnością lub porządkiem publicznym; (v) Zdjęcie nie będą mogły nie spełniać którejś z zasady lub warunki korzystania z Instagram lub Twitter.

5.3 Pozwolenia

Wzięcie udziału w tym Konkursie oznacza i stanowi: (i) przyjęcie niniejszych Zasad i warunków oraz sposobów korzystania z Instagram i Twitter; (ii) udzielenie MD przez wszystkich Uczestników konkursu i każdego z osobna zarówno w jego imieniu i reprezentacji jak i w danym przypadku w imieniu i reprezentacji autora zdjęć bezpłatnego i obowiązującego na całym świecie pozwolenia do wykorzystywania przez MD i/lub przez jakąkolwiek osobę trzecią upoważnioną przez MD Zdjęć (łącznie z prawami do powielania, publicznego rozpowszechniania i przekształcania), za pośrednictwem środków przekazu, w których zawarty jest również sposób funkcjonowania tego konkursu wyszczególniony w klauzuli 4, przez Twitter i Instagram oraz na stronie internetowej www.massimodutti.com i jedynie w celu promowania tego Konkursu, co będzie obejmować okres trwania konkursu i sześć kolejnych miesięcy po jego zakończeniu; (iii) udzielenie MD przez wszystkich Uczestników konkursu i każdego z osobna bezpłatnego i obowiązującego na całym świecie pozwolenia do wykorzystywania przez MD i/lub przez jakąkolwiek osobę trzecią upoważnioną przez MD wizerunku zawartego na przedłożonych Zdjęciach, za pośrednictwem środków przekazu wskazanych w klauzuli 5.3 (ii) i jedynie w celu promowania tego Konkursu, co będzie obejmować okres trwania konkursu i sześć kolejnych miesięcy po jego zakończeniu; oraz (iv) udzielenie przez Zwycięzcę MD i/lub jakiejkolwiek osobie trzeciej upoważnionej przez MD upoważnienia do użycia jego własnego nazwiska w celu opublikowania nazwiska Zwycięzcy w środkach przekazu wyszczególnionych w klauzuli 4.1. Po upływie okresu czasu podanego w ustępach (ii) i (iii) niniejszej klauzuli, MD powstrzyma się od dalszego używania jakiegokolwiek elementów będącego przedmiotem zezwoleń określonych w tej klauzuli. Niemniej jednak nie stanowić będzie żadnego niedotrzymania dalsze lub nieumyślne ich wykorzystywanie za pośrednictwem środków przekazu wskazanych w klauzuli piątej, zawsze, jeżeli MD podejmie słuszne kroki w celu zagwarantowania wycofania i zaprzestania ich użycia, po zakończeniu przewidzianego okresu lub kiedy samo użycie wspomnianych elementów z uwagi na ich charakter przedłuży się poza wskazany okres czasu. Uczestnicy konkursu i zwycięzca uznają i przyjmują, że z uwagi na sam charakter Internetu oraz na cechy właściwe dla rzeczywistości cyfrowej, w jakiej będzie prowadzony ten Konkurs, po opublikowaniu Zdjęć możliwe jest, że pozostaną one, podobnie jak pozostałe elementy będące przedmiotem pozwoleń ustanowionych w tej klauzuli, do dyspozycji za pośrednictwem Internetu, bez czasowego czy terytorialnego ograniczenia oraz poza kontrolą i odpowiedzialnością MD.

5.4 Gwarancje

Poprzez przyjęcie niniejszych Zasad, Uczestnicy konkursu stwierdzają i zapewniają: (i) że spełniają wszystkie potrzebne wymagania konieczne dla tutaj przewidzianych celi; (ii) że posiadają wszystkie konieczne upoważnienia i pozwolenia na piśmie, zgodnie z postanowieniami w tych Zasadach i/lub, że są właścicielami wszystkich praw (łącznie i bez jakiegokolwiek ograniczenia, praw do własności intelektualnej, przemysłowej, do obrony honoru, poszanowania intymności osobistej i rodzinnej oraz do własnego wizerunku bądź o jakimkolwiek innym charakterze), w stosunku do Zdjęć, informacji, danych i pozostałych materiałów jakie zostaną rozpowszechnione i/lub udostępnione w ramach Konkursu; (iii) że zostało im przekazane na piśmie przez osoby trzecie będące autorami Zdjęć prawo do wykorzystywania wspomnianych Zdjęć i prawo do przenoszenia lub udzielania pozwolenia do wspomnianego prawa jakiejkolwiek osobie trzeciej, wystarczająco szerokiego i zezwalającego na wykorzystywanie tych Zdjęć, za pośrednictwem środków przekazu wskazanych w klauzuli piątej i jedynie w celach wymaganych w niniejszych Zasadach, a konkretniej w celu promowania tego Konkursu; (iv) że informacja i/lub dane jakie zostaną udostępnione w ramach tego Konkursu są prawdziwe i precyzyjne; (v) że Zdjęcia: (a) nie łamią praw (obejmujących i tytułem wymienienia: prawa do własności intelektualnej, przemysłowej, do obrony honoru, poszanowania intymności osobistej i rodzinnej oraz do własnego wizerunku) osób trzecich, (b) nie zawierają zwrotów, obrazów ani jakiegokolwiek innego elementu jaki może naruszyć prawo do poszanowania intymności, do wizerunku lub do obrony honoru osób oraz (c) nie łamie żadnych przepisów jakie mogłyby mieć zastosowanie.

5.5 Odszkodowanie

W związku z powyższym Uczestnicy konkursu wypłacą odszkodowanie MD i/lub jakiejkolwiek innej firmie Grupo Inditex, za wszystkie koszty, straty lub szkody jakie powstaną z uwagi na: (i) jakąkolwiek reklamację wszelkiej natury sformułowaną przez osoby trzecie, które twierdzić będą, że przedłożony materiał narusza ich prawa; (ii) nieprecyzyjność lub fałszywość informacji i/lub danych dostarczonych i/lub rozpowszechnionych za pośrednictwem środków przekazu wykorzystywanych w ramach tego Konkursu i wyszczególnionych w klauzuli 5.3, lub (iii) niewypełnienie którejś z gwarancji, obietnic lub zapewnień określonych w niniejszych Zasadach.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu dostarczą zdjęć ze swoim wizerunkiem i/lub ich nazwę użytkownika mogą one zostać uznane jako dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a MD będzie przetwarzać za pośrednictwem Państwa profilu na Twitter lub Instagram wszystkie dane osobowe udostępnione przez uczestników w celu prowadzenia, wykonywania i kierowania Konkursu. Jednocześnie Uczestnicy konkursu upoważniają do przetwarzania i podawania określonych danych osobowych łącznie z rozpowszechnianiem ich nazwy użytkownika, a w danym wypadku jego wizerunku jako Uczestnika konkursu, bądź jego imienia i nazwiska w przypadku okazania się zwycięzcą Konkursu w Internecie za pośrednictwem Twitter lub Instagram, jak również na stronie internetowej Massimo Dutti, w ramach prowadzenia, wykonywania i wykorzystywania pod względem handlowym lub promowania wyników tego Konkursu. Uczestnicy konkursu wyraźnie udzielają swojej zgody na przetwarzanie ich danych w celach tutaj przewidzianych, łącznie, jeżeli okaże się to konieczne dla prowadzenia, wykonywania i kierowania Konkursu, z dostępem, podaniem lub przekazaniem danych zwycięzcy Konkursu przedsiębiorstwom trzecim należącym do branży logistycznej jak również spółkom zajmującym się sprzedażą online Fashion Retail España, S.A., ITX Fashion Limited i ITX USA LLC, oraz spółce holdingowej Industria de Diseño Textil, S.A. i innym spółkom Grupo Inditex, w zależności od stopnia ich bezpośredniego powiązania, a których przedmiot działalności gospodarczej związany jest z branżami e-commerce, dekoracyjną, tekstylną, wyrobów gotowych do ubrania i gospodarstwa domowego jak również jakichkolwiek dodatków innych od ww., łącznie z produktami kosmetycznymi i wyrobami skórzanymi. Po zakończeniu Konkursu jak również wszystkich spraw z nim związanych przystąpi się do zniszczenia danych osobowych przechowywanych w odpowiednich bazach danych, których celem jest przeprowadzenie Konkursu.

W każdej chwili uczestnicy będą mogli skorzystać ze swojego prawa dostępu, poprawienia, usunięcia lub sprzeciwienia się przesyłając powiadomienie na piśmie do „Función LOPD” na adres: Avenida da Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Hiszpania), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: funcionlopd@inditex.com wskazując powód swojego wniosku. W razie konieczności możemy Państwa poprosić o ważny dokument potwierdzający Państwa tożsamość. W przypadku, kiedy zdecydują się Państwo skorzystać ze wspomnianych praw i w ramach danych osobistych jakie nam Państwo dostarczyli znajduje się adres Państwa poczty internetowej, będziemy Państwu wdzięczni, kiedy będą kontaktować się Państwo z nami, za podanie nam adresu poczty internetowej odnośnie której życzą sobie Państwo skorzystać z prawa dostępu, poprawienia, usunięcia lub sprzeciwienia się.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Udział w Konkursie oznacza (i) przyjęcie niniejszych Zasad jak również warunków i polityki prywatności stron internetowych, serwisów internetowych i sieci społecznych wymienionych w niniejszych Zasadach, (ii) udzielenie przez wszystkich uczestników upoważnienia na rzecz MD do opublikowania ich imienia i nazwiska w celach przewidzianych w niniejszych Zasadach za pośrednictwem jakiegokolwiek blogu, sieci społecznej, serwisu czy stron internetowych oraz za pośrednictwem innych internetowych środków przekazu. Wspomniane upoważnienie udzielone zostaje na okres dwunastu miesięcy począwszy od daty zakończenia Konkursu.

MD nie jest odpowiedzialny za niemożność przydzielenia stosownych nagród w konsekwencji niewłaściwego zarejestrowania danych wymaganych od uczestników w przypadku, kiedy Ci dostarczyli niepełnych lub błędnych danych.

MD zastrzega sobie prawo do wyeliminowania każdego uczestnika, który dopuści się oszustwa, naruszy lub uniemożliwi właściwe funkcjonowanie oraz normalny i przepisowy przebieg niniejszego Konkursu.

MD zastrzega sobie prawo do wszczęcia kroków prawnych wobec tych osób, które wykonają jakikolwiek czyn podlegający uznaniu go za manipulowanie bądź fałszowanie Konkursu.

MD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, zniszczenia, kradzieże, opóźnienia lub jakiekolwiek inne okoliczności mogące być przypisane osobom trzecim, a jakie mogą wpłynąć na przebieg niniejszego Konkursu.

MD nie będzie odpowiedzialny za (i) wady lub przeciążenie linii/systemów telekomunikacyjnych, złe działanie stron i serwisów internetowych, microsite lub podobnych środków przekazu jakie stanowią część tego Konkursu lub jakie zostaną wykorzystane dla jego przeprowadzenia, ani za opóźnienie w przekazywaniu informacji/danych lub utratę informacji/danych do jakich może dojść z powodu którejkolwiek z tych okoliczności, (ii) użycie jakie mogą dać osoby trzecie, łącznie z użytkownikami Internetu (a) jakimkolwiek materiałom, treściom, informacjom i/lub danym jakie użytkownicy Internetu, uczestnicy i/lub projektodawca lub jakakolwiek osoba trzecia upoważniona przez niego, rozpowszechnią i/lub dostarczą w ramach tego Konkursu i/lub (b) stronom i serwisom internetowym, microsite lub podobnym środkom przekazu jakie stanowią część tego Konkursu lub jakie są wykorzystywane dla jego przeprowadzenia.

Przepisy podatkowe mogę wymagać odprowadzenia zaliczek od nagród jak również zawarcia ich wartości w deklaracji odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych lub jakiegokolwiek innego podatku mającego zastosowanie w odniesieniu do zwycięzcy.

Niniejsze Zasady są publicznie dostępne na www.massimodutti.com dla zapoznania się przez użytkowników i uczestników, nie licząc tego, co odnoszące się prawo krajowe może postanawiać w sprawie ich dostępności.

MD zastrzega sobie prawo do (i) zmienienia niniejszych Zasad, w tym przypadku owa zmiana lub modyfikacja zostanie opublikowana na www.massimodutti.com, (ii) przerwania lub zakończenia tego Konkursu w każdej chwili oraz (iii) dyskwalifikowania każdego uczestnika konkursu jaki wg opinii MD naruszył w jakikolwiek sposób niniejsze Zasady.

Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, kierowany ani związany z Twitter, Instagram czy Facebook. Uczestnicy konkursu w pełny zwalniają Twitter, Instagram i Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Informacje jakie dostarczają uczestnicy konkursu w ramach niego nie udzielają ich Twitter, Instagram ani Facebook lecz instytucji odpowiedzialnej i wskazanej w klauzuli 6. Twitter to znak towarowy będący własnością Twitter.Inc, a Instagram to zarejestrowany znak towarowy Instagram.Inc

8. WŁAŚCIWE PRAWO

Niniejsze warunki będą kierowały się prawodawstwem hiszpańskim. W przypadku rozbieżności między hiszpańską wersją i wersją w którymkolwiek innym języku niniejszych warunków będzie przeważała hiszpańska wersja językowa.

*Promocja ważna wyłącznie dla zamówień powyżej 400 zł składanych przez zarejestrowanych użytkowników newslettera Massimo Dutti w Polsce na stronie www.massimodutti.com od godziny 00.00 (GMT+2) do godziny 23.59 (GMT+2) 31 maja 2013 roku pod warunkiem umieszczenia w zamówieniu kodu promocyjnego zawartego w newsletterze Massimo Dutti z 31/05. Zarejestrowani użytkownicy newslettera Massimo Dutti spełniający powyższe wymagania otrzymają wirtualną Kartę Upominkową Massimo Dutti (zwaną dalej „upominkiem”), której wartość zależeć będzie od wartości zamówienia:

Zamówienia od 400 zł do 799 zł -> Karta Upominkowa o wartości 100 zł

Zamówienia od 800 zł do 1199 zł -> Karta Upominkowa o wartości 200 zł

Zamówienia od 1200 zł do 1599 zł -> Karta Upominkowa o wartości 300 zł

Zamówienia od 1600 zł -> Karta Upominkowa o wartości 400 zł

Dozwolony jest tylko jeden upominek na zamówienie. Upominek zostanie dostarczony w terminie 1 tygodnia od dnia 25 maja i zostanie przesłany na adres e-mailowy użytkownika podany podczas dokonywania zakupu. Do użytkowania upominku stosują się Warunki dotyczące Kart Upominkowych Massimo Dutti dostępne pod adresem: click. Korzystając z upominku, użytkownik jednocześnie akceptuje te Warunki. Upominek nie podlega wymianie na jakikolwiek inny rodzaj gratyfikacji. Działania prowadzone przez Fashion Retail S.A w zakresie niniejszej promocji są ograniczone i nie podlegają negocjacjom. Fashion Retail S.A nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub zaprzestanie działania swojej strony internetowej ani za poprawność danych podanych przez użytkownika.

BACK TO SHOP